پایان نامه ها

به کارگیری نانوذرات پلاسمونیک در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای
بنفشه شهبازی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- بهمن ماه 1396 .   PDF

محاسبه افزایش فلوئورسانس مولکول در کنار نانوآنتن‌ها با روش المان مرزی
آیدا فیروزی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- آبان ماه 1396 .   PDF

شرایط مرزی جاذب در شبیه‌سازی ابزارهای نانواپتیکی با روش تفاضل متناهی دامنه زمان
سید ناصر شجاعی حق، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- بهمن ماه 1395 .   PDF

مدل‌سازی برهم‌کنش نور با نانوساختارهای پلاسمونیکی
منیژه مغدانی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- بهمن ماه 1395 .   PDF

افزایش بهره سلول‌های خورشیدی با استفاده از نانوساختارهای پلاسمونیکی
ماندانا جلالی، حمید نادگران، احمد محمدی
دانشگاه شیراز- آبان ماه 1395 .   PDF

گیراندازی نور درون سلول‌های خورشیدی نانوساختار با بهره‌گیری از مدهای اپتیکی
زهرا محمدی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- بهمن ماه 1394 .   PDF

تعیین اندازه نانوذرات پلاسمونیکی به کمک طیف پراکندگی
سمیه اراضی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- بهمن ماه 1394 .   PDF

محاسبه غلظت آلاینده‌های هوا به روش طیف‌سنجی اپتیکی جذبی دیفرانسیلی
امین صفایی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- دی 1393 .   PDF

افزایش بهره سلول خورشیدی با بهره‌گیری از مکانیسم‌ تبدیل فوتونی
آسیه محمدی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- دی ماه 1393 .   PDF

افزایش فلوئورسانس مولکول به کمک نانوپوسته‌های پلاسمونیکی
اندیشه امیری، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- بهمن ماه 1393 .   PDF

بهینه‌سازی سلول‌های خورشیدی نانوپلاسمونیک با استفاده از روش تفاضل متناهی دامنه زمان
آرزو فیروزی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج فارس- دی ماه 1392 .   PDF

افزایش بهره‌ی سلول‌های خورشیدی نانو رنگدانه¬ای
رضا همت زاده، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- شهریور ماه 1392 .   PDF

بررسی پراکندگی نور توسط نانوپوسته ها
سمیرا کاویانی، احمد محمدی
دانشگاه خلیج‌فارس- دی ماه 1391 .   PDF

پراکندگی نور توسط نانوآنتن‌ها
عباس مدبر، احمد محمدی
دانشگاه پیام نور- تیر ماه 1390 .   PDF