همایش

Plasmonic Core-Shell Nanocones for Enhancing Spontaneous Emission
Aida Firoozi, Ahmad Mohammadi, Mario Agio
7th International Conference on Nanostructures .   PDF

بررسی تاثیر مکان و جهت‌گیری مولکول در کنار نانوآنتن بر نرخ گسیل و الگوی تابشی مولکول
آیدا فیروزی ؛ احمد محمدی
کنفرانس فیزیک ایران .   PDF

بررسی افزایش نرخ گسیل خودبه¬خودی در کنار نانوذره¬های بیضوی با روش انتگرال مرزی
آیدا فیروزی ؛ احمد محمدی
دومین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد .   PDF

طراحی سلول‌های خورشیدی نانوپلاسمونیکی با استفاده از روش تفاضل متناهی دامنه زمان
آرزو فیروزی، احمد محمدی
دومین همایش ملی علوم و فناوری نانو .   PDF

مدل‌سازی گیراندازی نور درون سلول‌های خورشیدی نانوپلاسمونیکی با استفاده از روش تفاضل متناهی دامنه زمان
آرزو فیروزی، احمد محمدی
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران .   PDF